મારા હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા….

by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો,

આજે રામદેવપીરની નવરાત્રિની સમાપ્તિ છે અને રામાપીરનો મેળો છે તો આજે તેમને વિદાય આપતા રામાપીરના આ ભજનને ગણગણાવી લઈએ.

 

 

 

હે…ખમ્મા ખમ્મા રે તમને ઝાઝી ખમ્માયું,

ખમ્મા ખમ્મા રે તમને ઝાઝી ખમ્મા,

મારા હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા,

રણુંજાના રાય ને ઝાઝી ખમ્મા…(૨)

 

પહેલો રે પરચો તમે પારણીયે પૂર્યો,

પહેલો રે પરચો તમે પારણીયે પૂર્યો,

તે દી પગલી પાડી તમે અહીંયા આવ્યા..

હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા,

રણુંજાના રાય ને ઝાઝી ખમ્મા…(૨)

 

ખંભે છે કાપડી ને હાથમાં ગેડિયો,

ખંભે છે કાપડી ને હાથમાં ગેડિયો,

રણુંજાથી આવ્યા પીર રુમો ઝૂમો,

હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા,

મારા રણુંજાના રાય ને ઝાઝી ખમ્મા…(૨)

 

ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા તમને ઝાઝી ખમ્મા

ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા તમને ઘણી ખમ્મા

 

ઘોડલે ચડીને પીરે ભૈરવાને માર્યો,

ઘોડલે ચડી પીરે ભૈરવાને માર્યો,

તે દી ધરતી ધમેલી ધમ રે ધમ

મારા હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા,

મારા રણુંજાના રાય ને ઝાઝી ખમ્મા…(૨)

 

બોલી કરજોડી ભાથી હરસિંહજી બોલ્યા,

બોલી કરજોડી ભાથી હરસિંહજી બોલ્યા,

એવા નરનારી આવે તમને નમ રે નમ,

મારા હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા,

મારા રણુંજાના રાય ને ઝાઝી ખમ્મા…(૨)

 

ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા તમને ઝાઝી ખમ્મા

ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા તમને ઘણી ખમ્મા

 

ખમ્મા ખમ્મા રે તમને ઝાઝી ખમ્મા,

મારા હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા,

રણુંજાના રાય ને ઝાઝી ખમ્મા…….

Advertisements

One Response to “મારા હિંદવાપીર ને ઝાઝી ખમ્મા….”

  1. રામદેવપીર નવરાત્રિ…રમો રમો રામદેવ….. | મન નો વિશ્વાસ Says:

    […] વર્ષે રજુ કરેલ રામદેવપીરનો હેલો અને ખમ્મા મારા હિંદવાપીરને પણ ફરી જરૂર માણશો.આપના પ્રતિભાવની […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: