પવિત્ર પાવન પુરૂષોત્તમ માસની અમૃતધારા…..

મે 16, 2018 by

“જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,”

                  આજથી શરૂ થાય છે પવિત્ર પાવન પુરૂષોત્તમ માસ, તો ગત વખતે આપણે સૌ એ આ મનનો વિશ્વાસ પર આ પાવન માસમાં પુરૂષોત્તમ માસની કથાવાર્તાનું રસપાન કરેલ, તો આ વર્ષે પણ ચાલો ફરી આપણે પુરૂષોત્તમ માસની કથાવાર્તાનું રસપાન કરીએ. તો આ અમૃતધારાની સંપૂર્ણ ઝાંખી  વિગતવાર લિંક સાથે અહીં નીચે આપેલ છે. તો આશા છે કે એ ફરી આપ સૌને ભક્તિભાવથી તરબોળ કરી દેશે. અને આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવની અપેક્ષા સહ…..

તિથિ પ્રમાણે નિત્ય પાઠઅમૃતધારા

 

 ¶        પુરૂષોત્તમ ભગવાનની આરતી

 ¶        પુરૂષોત્તમ ભગવાનનો થાળ

 

સુદ ૧          (તા. ૧૬-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય પહેલો : શુકદેવજીનું આગમન

     »    કાંઠાગોરની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૨          (તા. ૧૭-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય બીજો : શ્રી નારદજીનો પ્રશ્ન

     »    વર વગરની વહુની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૩          (તા. ૧૮-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય ત્રીજો : મળમાસ કથાનો પ્રારંભ

     »    મેનાવ્રત

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૪          (ક્ષય)

     »    અધ્યાય ચોથો : મળમાસની પ્રભુપ્રાર્થના

     »    મુગ્ધાની કથા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૫          (તા. ૧૯-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય પાંચમો : શ્રી વિષ્ણુંનું ગોલોકમાં જવું

     »    ભલી ભરવાડણની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

¤   વ્યતિપાત વ્રત અને તેના વિધિ-વિધાન (૧૯મી મે ૨૦૧૮, શનિવાર)

 

સુદ ૬          (તા. ૨૦-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય છઠ્ઠો : પ્રભુ વિષ્ણુંની વિનંતી

     »    ધનબાઈ મનબાઈની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૭          (તા. ૨૧-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય સાતમો : મળમાસને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ

     »    વનડિયાની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૮          (તા. ૨૨-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય આઠમો : મેઘાવતીનો વિલાપ

     »    વૈકુંઠની જાતરા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૯          (તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય નવમો : મુનિ દુર્વાસાનું આગમન

     »    શ્રદ્ધાનું ફળ

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૧૦        (તા. ૨૪-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય દસમો : દુર્વાસા- મેઘાવતી સંવાદ

     »    દેડકાદેવની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૧૧        (તા. ૨૫-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય અગિયારમો : મેઘાવતીને શિવનું વરદાન

     »    વણિકની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

    ∅    પદ્મિની એકાદશી

 

સુદ ૧૨        (તા. ૨૬-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય બારમો : મેઘાવતી પુનર્જન્મમાં દ્રૌપદી થઈ

     »    અદેખી ભાભીની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૧૩        (તા. ૨૭-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય તેરમો : દ્દઢધન્વાની કથા

     »    મૌન મહિમાની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

સુદ ૧૪        (તા. ૨૮-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય ચૌદમો : દ્દઢધન્વાના પુનર્જન્મની કથા

     »    તાવડી તપેલીની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

પૂનમ          (તા. ૨૯-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય પંદરમો : સુદેવને વરદાન

     »    દોઢિયાને દક્ષિણા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૧          (તા. ૩૦-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય સોળમો : સુદેવને બોધ

     »    મૃગલા મૃગલીની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૨          (તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય સત્તરમો : સુદેવનો વિલાપ

     »    દાનફળની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૩          (તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય અઢારમો : પુરૂષોત્તમ વ્રતનું મહાફળ

     »    ચમત્કારિક પ્રસાદની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૪          (તા. ૦૨-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય ઓગણીસમો : પુરૂષોત્તમ માસનું માહાત્મ્ય

     »    ચાર ચકલીની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૫          (તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૮ & ૦૪-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય વીસમો : પુરૂષોત્તમ માસનાં વિધિ-વિધાન

     »    દોકડાની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૬          (તા. ૦૫-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય એકવીસમો : પુરૂષોત્તમની પૂજનવિધિ

     »    ભગવાને ભૂખ ભાંગી

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૭          (તા. ૦૬-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય બાવીસમો : પુરૂષોત્તમ માસનાં વ્રત નિયમો

     »    ઉમા માની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૮          (તા. ૦૭-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય ત્રેવીસમો : ચિત્રબાહુ રાજાનું આખ્યાન

     »    ગંગાસ્નાનનું ફળ

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૯          (તા. ૦૮-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય ચોવીસમો : દીપદાનનું માહાત્મ્ય

     »    ગૌસેવાનું ફળ

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૧૦        (તા. ૦૯-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય પચીસમો : પુરૂષોત્તમ માસની ઉદ્યાપનવિધિ

     »    ગુરુ શિષ્યની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૧૧        (તા. ૧૦-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય છવ્વીસમો : વ્રતના નિયમો છોડવાની વિધિ

     »    ઉપવાસનું ફળ

     »    સંકીર્તન

    ∅    પરમા એકાદશી

 

વદ ૧૨        (તા. ૧૧-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય સત્તાવીસમો : મહાલોભી કદરી બ્રાહ્મણ

     »    અકળ લીલાની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૧૩        (તા. ૧૨-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય અઠ્યાવીસમો : બ્રાહ્મણને દિવ્ય શરીરની પ્રાપ્તિ

     »    ઉત્તમ દાનની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

વદ ૧૪        (ક્ષય)

     »    અધ્યાય ઓગણત્રીસમો : સંધ્યાકાળના નિયમો

     »    અણમાનીતી રાણીની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

અમાસ         (તા. ૧૩-૦૬-૨૦૧૮)

     »    અધ્યાય ત્રીસમો : પુરૂષોત્તમ વ્રતનું દાન માહાત્મ્ય અને કથાશ્રવણ

     »    સાસુ વહુની વાર્તા

     »    સંકીર્તન

 

Advertisements

નવમ નોરતું…जय मा सिद्धिदात्री…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 29, 2017 by

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ નોમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો નવમ નોરતું એટલે માઁ નવદુર્ગાના મા સિદ્ધિદાત્રિ સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

” सिद्ध गन्धर्वयक्षाघैर सुरैर मरैरपि I

सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी II “

        માઁ દુર્ગાનું આ સ્વરૂપ તમામ સિદ્ધિ આપનારી છે, આથી તેમને મા સિદ્ધિદાત્રિ કહે છે. માર્કણ્ડેય પુરાણ મુજબ અણિમા, મહિમા, ગરિમા, લધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઈશિત્વ અને વશિત્વ – આ આઠ સિધ્ધિયો હોય છે.

           જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ જન્મ ખંડમાં આ સંખ્યા અઢાર બતાવવામાં આવી છે. જેમના નામ આ પ્રકારના છે.

૧. અણિમા                      ૨. લધિમા               ૩. પ્રાપ્તિ

૪. પ્રાકામ્ય                     ૫. મહિમા                ૬. ઈશિત્વ, વાશિત્વ 

૭. સર્વકામાવસાયિતા    ૮. સર્વજ્ઞત્વ              ૯. દૂરશ્રવાણ

૧૦. પરકાયપ્રવેશન        ૧૧. વાકસિધ્ધિ         ૧૨. કલ્પવૃક્ષત્વ

૧૩. સૃષ્ટિ                 ૧૪. સંહારકરણસામર્થ્ય    ૧૫. અમરત્વ

૧૬. સર્વન્યાયકત્વ             ૧૭. ભાવના           ૧૮. સિધ્ધિ.  

        દેવીપુરાણના અનુસાર ભગવાન શિવે દેવીની કૃપાથી જ આ સિધ્ધિયોને મેળવી હતી. એમના આશીર્વાદથી જ ભગવાન શિવનું અડધુ શરીર દેવીનું બન્યુ હતુ. આ જ કારણે તેઓ સમગ્ર લોકમાં અર્ધનારેશ્વર ના નામે પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

        માઁ સિધ્ધિદાત્રી ચાર હાથવાળી છે. તે કમળના ફૂલ પર બિરાજમાન છે. તેમની જમણિ બાજુના હાથમાઁ ગદા અને ચક્ર તથા ડાબી બાજુના ઉપરના હાથમાં શંખ તથા નીચેના હાથમાં કમળનું ફૂલ છે. તેમના ગળામાં સફેદ ફૂલોની માળા તથા મસ્તક પર તેજ શોભાયમાન છે. તેમનુ વાહન સિંહ છે.

        નોમના દિવસે મા સિદ્ધિદાત્રિ અને કન્યાઓનું પૂજન કરીને નવરાત્રિનું સમાપન કરવામાં આવે છે. તો ચાલો આજે છેલ્લા નવરાત્રે માં સિદ્ધિદાત્રિની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ, સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धीदात्री यशस्विनीम्॥

स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्र स्थिताम् नवम् दुर्गा त्रिनेत्राम्।
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधरां सिद्धीदात्री भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन पयोधराम्।
कमनीयां लावण्यां श्रीणकटिं निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

 સ્તોત્ર:

कञ्चनाभा शङ्खचक्रगदापद्मधरा मुकुटोज्वलो।
स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्।
नलिस्थिताम् नलनार्क्षी सिद्धीदात्री नमोऽस्तुते॥

परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा।
परमशक्ति, परमभक्ति, सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता।
विश्व वार्चिता, विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी।
भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

धर्मार्थकाम प्रदायिनी महामोह विनाशिनीं।
मोक्षदायिनी सिद्धीदायिनी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

 કવચ:-

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो।
हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥

ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम्‌ घ्राणो।
कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो॥

ह्रीं सः सिद्धिदात्र्यै नमः II

नवमी का नवरात्र ही, पूर्ण कराएँ काम I

सिद्धिदात्री रुप को, करते सभी प्रणाम II

 

चतुर्भूजी दर्शन दिया, कमल पुष्प आसन I

शंख-चक्र-गदा लिएँ, करती जग शासन II

 

अमृत पद शिव को दिया, अंग संग मुस्कान I

सब के कष्टों को हरो, दे कर भक्ति ज्ञान II

 

दिखलाती हो आप ही, सूर्य-चन्द्र-आकाश I

देती सभी दिशाओं को, जल-वायु-प्रकाश II

 

वरद हस्त हो आपका, सुख समृद्धि पाएँ I

ईधर उधर ना भटकूँ माँ, मुज़को भी अपनाएँ II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा सिद्धिदात्री, जय मा सिद्धिदात्री I

जय मा सिद्धिदात्री, जय मा सिद्धिदात्री II

અષ્ટમ નોરતું…जय मा महागौरी…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 28, 2017 by

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ આઠમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો અષ્ટમ નોરતું એટલે માં નવદુર્ગાના મા મહાગૌરી સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

“श्वेते वृषे समारुढ़ा श्वेताम्बरधरा शुचिः I

महागौरी शुभम् द्यान्महा देवप्रमोददा II “

            માં નવદુર્ગાનાં આ રૂપ મહાગૌરીનો રંગ શંખ, ચંદ્ર અને કુંદના ફૂલ સમાન અત્યંત ગોરો છે. આથી જ તેમને મહાગૌરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના બધા વસ્ત્ર અને ઘરેણા સફેદ છે. આથી તેમને ‘શ્વેતાંબરધરા’ પણ કહેવામાં આવે છે. પોતાના પાર્વતી રૂપમાં તેમણે ભગવાન શિવને પતિ-રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે કરેલ મોટી કઠોર તપસ્યાને કારણે તેમનો રંગ કાળો અને શરીર ક્ષીણ થઇ ગયું હતું. તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઇ જ્યારે ભગવાન શિવે માં પાર્વતીનાં શરીરને ગંગાજળનાં પવિત્ર જળથી ધોયા ત્યારે તેઓ વિદ્યુત પ્રભાની જેમ ગોરા થઈ ગયા. ત્યારથી તેમનુ નામ મહાગૌરી પડ્યું.  

           મહાગૌરીના ચાર હાથ છે. તેમના ઉપરનો ડાબો હાથ વરમુદ્રામાં અને નીચેવાળા ડાબા હાથમાં ત્રિશૂલ છે. તેમના ઉપરના જમણા હાથમાં ડમરૂ અને નીચેનો જમણો હાથ આશીર્વાદ મુદ્રામાં છે. તેમનુ વાહન વૃષભ છે.

           આઠમના દિવસે માતાને નારિયેળનો તથા અન્ય નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે. માં મહાગૌરીનું પવિત્ર યાત્રાધામ હરિદ્વારની પાસે કનખલ નામક સ્થળે આવેલ છે.  તો ચાલો આજે માં મહાગૌરીની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ, સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्॥

पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्।
वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्।
कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्॥

 સ્તોત્ર:

सर्वसङ्कट हन्त्री त्वंहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम्।
ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायनीम्।
डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

त्रैलोक्यमङ्गल त्वंहि तापत्रय हारिणीम्।
वददम् चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

 કવચ:-

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, हीं बीजम् माँ, हृदयो।
क्लीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥

ललाटम् कर्णो हुं बीजम् पातु महागौरी माँ नेत्रम्‌ घ्राणो।
कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो॥

ह्रीं गौरी रुद्रदयिते योगेश्वरी हुँ फट स्वाहाः II

नवरात्रि मैं विशेष है, महागौरी का ध्यान I

शिव की शक्ति देती हो, अष्टमी को वरदान II

 

मन अपना एकाग्र कर, नंदिश्वर को पाया I

सुबह शाम की धूप से, काली हो गई काया II

 

गँगाजल की धार से, शिव स्नान कराया I

देख पति के प्रेम को, मन का कमल खिलाया II

 

बैल सवारी जब करे, शिवजी रहते साथ I

अर्धनारेश्वर रुप मैं, आशीर्वाद का हाथ II

 

सर्व कला सँपूर्ण माँ, साधना करो सफल I

भूलूँ कभी ना आपको, याद रखूँ पल पल II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा महागौरी, जय जय महागौरी I

जय मा महागौरी, जय जय महागौरी II

સપ્તમ નોરતું…जय मा कालरात्रि…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 27, 2017 by

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ સાતમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો સપ્તમ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા કાળરાત્રિ સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

” एकवेणिजपाकर्णपूर नग्ना खरास्थिता I

लम्बोष्ठी कर्णिकाकणि तैलभ्यत्त्कशरीरिणी II

 वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा I

वर्धनमुर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयड़्करी II “

         માં નવદુર્ગાના આ રૂપનાં શરીરનો રંગ ઘોર અંધારી રાત્રીની જેમ એકદમ કાળો છે. આથી જ તેમને કાળરાત્રિ કહે છે. મા કાળરાત્રિનું સ્વરૂપ જોવામાં અત્યંત ભયાનક છે પરંતુ આ હંમેશા શુભફળ આપનારી છે. એટલા માટે તેમનું એક નામ ‘શુભંકારી’ પણ છે.

           માં કાળરાત્રિનાં માથાના વાળ વિખરાયેલા છે. ગળામાં ચમકતી વિદ્યુતની માળા છે. તેમના ત્રણ નેત્રો છે. માં ની નાસિકાથી શ્વાસ અને ઉચ્છવાસથી અગ્નિની ભયંકર જ્વાળાઓ બહાર નીકળે છે. તેઓ જમણી તરફના ઉપર કરેલા હાથની વરમુદ્રાથી બધાને આશીર્વાદ આપે છે તથા નીચેવાળો હાથ અભયમુદ્રામાં છે. ડાબી તરફના ઉપરવાળા હાથમાં લોખંડનો કાંટો તેમજ નીચેવાળા હાથમાં કટાર છે. તેમનું વાહન ગધેડું છે.

           મા કાળરાત્રિ દુષ્ટોનો વિનાશ કરનારી છે. દાનવ, દૈત્ય, રાક્ષસ, ભૂત, પ્રેત વગેરે તેમનું સ્મરણ કરવાથી જ ભયભીત થઈ જાય છે. તેમની કૃપાથી ભક્તો હંમેશા ભયમુક્ત થઈ જાય છે. તો ચાલો આજે માં કાળરાત્રિની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

करालवन्दना घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजाम्।
कालरात्रिम् करालिंका दिव्याम् विद्युतमाला विभूषिताम्॥

दिव्यम् लौहवज्र खड्ग वामोघोर्ध्व कराम्बुजाम्।
अभयम् वरदाम् चैव दक्षिणोध्वाघः पार्णिकाम् मम्॥

महामेघ प्रभाम् श्यामाम् तक्षा चैव गर्दभारूढ़ा।
घोरदंश कारालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्॥

सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान्न सरोरूहाम्।
एवम् सचियन्तयेत् कालरात्रिम् सर्वकाम् समृध्दिदाम्॥

 સ્તોત્ર:

हीं कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती।
कालमाता कलिदर्पध्नी कमदीश कुपान्विता॥

कामबीजजपान्दा कमबीजस्वरूपिणी।
कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुल कामिनी॥

क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्र्वर्णेन कालकण्टकघातिनी।
कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा॥

 કવચ:-

ऊँ क्लीं मे हृदयम् पातु पादौ श्रीकालरात्रि।
ललाटे सततम् पातु तुष्टग्रह निवारिणी॥

रसनाम् पातु कौमारी, भैरवी चक्षुषोर्भम।
कटौ पृष्ठे महेशानी, कर्णोशङ्करभामिनी॥

वर्जितानी तु स्थानाभि यानि च कवचेन हि।
तानि सर्वाणि मे देवीसततंपातु स्तम्भिनी॥

 

ऍं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्व I

वश्यं कुरु कुरु वीर्यं देहि देहि गणेश्र्वर्यै नमः II

ग्लौं हूं ऍं कुरु एहि एहि कालरात्रि आवेशय I

प्रस्फूर प्रस्फूर सर्वजन समोंहय समोंहय हूं फट स्वाहाः II

सातवाँ जब नवरात्र हो, आनँद ही छा जाता I

अंधकार सा रुप ले, पूजती हो माता II

 

गले मैं विध्युत माला है, तीन नेत्र प्रगटाती I

धरती क्रोधित रुप माँ, चैन नहीं वो पाती II

 

गर्दभ पर बिराज कर, पाप का बोज़ उठाती I

धर्म की रखती मर्यादा, विचलित सी हो जाती II

 

भूत प्रेत को दूर कर, निर्भयता है लाती I

योगिनीयो को साथ ले, धीरज वो दिलावती II

 

शक्ति पाने के लिएँ, ताँत्रिक धरते ध्यान I

मेरे जीवन मैं भी दो, हलकी सी मुस्कान II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा कालरात्रि, जय मा कालरात्रि I

जय मा कालरात्रि, जय मा कालरात्रि II

ષષ્ટમ નોરતું…जय मा कात्यायनी…સ્તુતિ

સપ્ટેમ્બર 26, 2017 by

રાધેકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ છઠ્ઠ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો ષષ્ટમ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા કાત્યાયની સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ.

” चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना I

कात्यायनी शुभं दद्यादेवी दानवघातिनी II “

        ઋષિ કાત્યના ગોત્રમાં જન્મેલ વિશ્વપ્રસિધ્ધ મહર્ષિ કાત્યાયનની ઉગ્ર તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈ  મા ભગવતી તેમના આઁગણે પુત્રીના રૂપે જન્મ્યા હતાં. તેઓ મા કાત્યાયનીના નામે પ્રસિદ્ધ થયા. ભગવાન કૃષ્ણને પતિના રૂપમાં મેળવવા માટે ગોપીઓએ પણ આમની જ પુજા કાલિન્દી યમુનાના કિનારે કરી હતી.

        મા કાત્યાયનીનું સ્વરૂપ ખુબ જ ચમકીલું છે. આમને ચાર ભુજાઓ છે. માતાજીની જમણી તરફનો ઉપરવાળો હાથ અભયમુદ્રામાં છે તેમજ નીચેવાળો હાથ વરમુદ્રામાં છે. ડાબી બાજુના ઉપરવાળા હાથમાં તલવાર અને નીચેવાળા હાથમાં કમળ અને પુષ્પ સુશોભિત છે. આમનું વાહન સિંહ છે.

        મા કાત્યાયનીની ભક્તિ કરવાથી મનુષ્યને ખુબ જ સરળતાથી અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ ચારો ફળોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમને આ લોકમાં પણ અલૌકિક તેજ અને પ્રભાવ મળે છે. તો ચાલો આજે માં કાત્યાયનીની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम् ।
सिंहारूढा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम् ॥

स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थिताम् षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम् ।
वराभीत करां षगपदधरां कात्यायनसुतां भजामि ॥

पटाम्बर परिधानां स्मेरमुखी नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम् ॥

प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम् ।
कमनीयां लावण्यां त्रिवलीविभूषित निम्न नाभिम् ॥

 સ્તોત્ર:

कञ्चनाभां वराभयं पद्मधरा मुकटोज्जवलां ।
स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनेसुते नमोऽस्तुते ॥

पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम् ।
सिंहस्थिताम् पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते ॥

परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा ।
परमशक्ति, परमभक्ति, कात्यायनसुते नमोऽस्तुते ॥

विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता ।
विश्वाचिन्ता, विश्वातीता कात्यायनसुते नमोऽस्तुते ॥

कां बीजा, कां जपानन्दकां बीज जप तोषिते ।
कां कां बीज जपदासक्ताकां कां सन्तुता ॥

कांकारहर्षिणीकां धनदाधनमासना ।
कां बीज जपकारिणीकां बीज तप मानसा ॥

कां कारिणी कां मन्त्रपूजिताकां बीज धारिणी ।
कां कीं कूंकै क: ठ: छ: स्वाहारूपिणी ॥

 કવચ:-

कात्यायनौमुख पातु कां स्वाहास्वरूपिणी ।
ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुन्दरी ॥

कल्याणी हृदयम् पातु जया भगमालिनी ॥

 

ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहाः II

नवरात्रि का छठ्ठा है यह, माँ कात्यायनी रुप I

कलयुग मैं शक्ति बनी, दुर्गा मोक्ष स्वरुप II

 

कात्यायन ऋषि पे किया, माँ ऐसा उपकार I

पुत्री बनकर आ गयी, शक्ति अनोखी धार II

 

देवो की रक्षा करी, लिया तभी अवतार I

ब्रज मँडल मैं हो रही, आपकी जय जयकार II

 

गोपी ग्वाले आराधा, जब जब हुएँ उदास I

मन की बात सुनाने को, आए आपके पास II

 

श्री कृष्ण ने भी जपा, अँबे आपका नाम I

दया दृष्टि मुझपर करो, बारं बार प्रणाम II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा कात्यायनी, जय मा कात्यायनी I

जय मा कात्यायनी, जय मा कात्यायनी II

પાંચમું નોરતું…जय मा स्कन्दमाता…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 25, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ પાંચમ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો પાંચમું નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા સ્કન્દમાતા સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

” सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया I

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी II “

         ભગવાન સ્કંદ કુમાર કાર્તિકેય ના નામે પણ ઓળખાય છે. આ જ ભગવાન સ્કંદની માતા હોવાને કારણે માઁ દુર્ગાજી આ સ્વરૂપને સ્કંદમાતાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

        તેમના વિગ્રહમાં ભગવાન સ્કંદજી બાળરૂપમાં તેમના ખોળામાં બેસેલા હોય છે. સ્કંદમાતાના ચાર હાથ હોય છે. તેમના બંને તરફના ઉપરના હાથમા કમળનું ફૂલ છે. નીચેના જમણા હાથથી તેમણે બાળ કાર્તિકેયને પકડેલ છે જ્યારે નીચેનો ડાબો હાથ આશીર્વાદ મુદ્રામાં છે. તેમનો વાન સંપૂર્ણ ગોરો છે. તેઓ કમળના આસન પર વિરાજેલા રહેવાના કારણે તેમને પદ્માસના દેવી પણ કહે છે. તેમનુ વાહન સિંહ છે.

        સ્કંદમાતાની ઉપાસનાથી બાળસ્વરૂપ સ્કંદ ભગવાનની ઉપાસના પણ આપમેળે થઈ જાય છે. આ માતાનું પૂજન-અર્ચન કરવાથી બધા મનોરથ સિધ્ધ થાય છે. અને પરિવારમાં સુખ, શાંતિની સ્થાપના થાય છે. તો ચાલો આજે માં સ્કન્દમાતાની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર:

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम् ।
सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम् ॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम् ।
अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम् ॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम् ॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम् ।
कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम् ॥

 સ્તોત્ર:

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम् ।
समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम् ॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम् ।
ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम् ॥

महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम् ।
सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम् ॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम् ।
मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम् ॥

नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम् ।
सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम् ॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम् ।
शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम् ॥

तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम् ।
सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम् ॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम् ।
प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम् ॥

स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम् ।
अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम् ॥

पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम् ।
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम् ॥

 કવચ:

ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा ।
हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता ॥

श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा ।
सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा ॥

वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता ।
उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु ॥

इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी ।
सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै ॥

ह्रीं सः स्कन्दमात्रै नमः I

नवरात्रि के पाँचवी, स्कंदमाता महारानी I

ईसका ममता रुप है, ध्यैय ज्ञानी ध्यानी II

 

कार्तिकैय को गोद ले, करती अनोखा प्यार I

अपनी शक्ति दी उसे, करे रक्त संचार II

 

भूरे सिंह पे बैठ कर, मंद मंद मुस्काएँ I

कमल का आसन साथ मैं, उस पर लिया सजाएँ II

 

आशीर्वाद दे हाथ से, मन मैं भरे उमंग I

कीर्तन करता आपका, चढे नाम का रंग II

 

जैसे रूठे बालक की, सुनती आप पुकार I

मुझको भी वो प्यार दो, मत करना ईनकार II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा स्कन्दमाता, जय मा स्कन्दमाता I

जय मा स्कन्दमाता, जय मा स्कन्दमाता II

ચતુર્થ નોરતું…जय मा कूष्माण्डा मैया…સ્તુતિ…..

સપ્ટેમ્બર 24, 2017 by

જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો/વડીલો,

        આજે છે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ના આસો સુદ ચોથ. આ વર્ષના નવરાત્રીની શરૂઆત. તો ચતુર્થ નોરતું એટલે મા નવદુર્ગાના મા કુષ્માણ્ડા સ્વરૂપની પૂજા-આરાધના કરવાનો દિવસ. તો તેમના મંત્ર અને સ્તોત્ર વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ.

” सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च I

दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे II “

        માઁ એ પોતાના મંદ, હળવા હાસ્ય દ્વારા અંડ અર્થાત બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરવાને કારણે તેમણે કૂષ્માંડા દેવીને નામે ઓળખાય છે. વળી સંસ્કૃત ભાષામાં કૂષ્માંડાને ‘કુમ્હડ’ એટલે કે કોળુ થાય જેની બલિ તેમને સૌથી વધુ પ્રિય છે. આ કારણે પણ તેઓ માઁ કૂષ્માંડા કહેવાય છે.

        માઁ કૂષ્માંડાનો વાસ સૂર્યલોકમાં છે. માઁ ની આઠ ભૂજાઓ છે. તેથી તેમને અષ્ટભુજા દેવી પણ કહે છે. તેમના જમણા હાથોમાં ક્રમવાર કમંડળ, ધનુષ, બાણ, કમળનું ફૂલ, અને ડાબા હાથોમા ક્રમવાર અમૃતથી ભરેલો કળશ, બધી સિદ્ધિઓ અને નિદ્ધિને આપનારી જપમાળા, ચક્ર અને ગદા છે. તેમનું વાહન સિંહ છે.

        માઁ કૂષ્માંડાની ઉપાસનાથી ઉંમર, યશ, બળ, અને આરોગ્યની વૃધ્ધિ થાય છે તથા આધિ-વ્યાધિ દૂર કરી માઁ તેને લૌકિક, પારલૌકિક ઉન્નતિની તરફ લઈ જાય છે. તો ચાલો આજે મા કૂષ્માણ્ડાની સ્તુતિ તથા અન્ય મંત્ર, કવચ , સ્તોત્રની જાણકારી મેળવી લઈએ…..

ધ્યાનમંત્ર :–

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम् ।
सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्विनीम् ॥

भास्वर भानु निभाम् अनाहत स्थिताम् चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम् ।
कमण्डलु, चाप, बाण, पद्म, सुधाकलश, चक्र, गदा, जपवटीधराम् ॥

पटाम्बर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम् ।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल, मण्डिताम् ॥

प्रफुल्ल वदनांचारू चिबुकां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम् ।
कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकंटि निम्ननाभि नितम्बनीम् ॥

 સ્તોત્ર:

दुर्गतिनाशिनी त्वंहि दरिद्रादि विनाशनीम् ।
जयंदा धनदा कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम् ॥

जगतमाता जगतकत्री जगदाधार रूपणीम् ।
चराचरेश्वरी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम् ॥

त्रैलोक्यसुन्दरी त्वंहि दुःख शोक निवारिणीम् ।
परमानन्दमयी, कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम् ॥

 કવચ:

हंसरै में शिर पातु कूष्माण्डे भवनाशिनीम् ।
हसलकरीं नेत्रेच, हसरौश्च ललाटकम् ॥

कौमारी पातु सर्वगात्रे, वाराही उत्तरे तथा,
पूर्वे पातु वैष्णवी इन्द्राणी दक्षिणे मम ।
दिग्विदिक्षु सर्वत्रेव कूं बीजम् सर्वदावतु ॥

ह्रीं कूष्माण्डायै जगत्प्रसूत्यै नमः II

चोथा जब नवरात्र हो, कूष्माण्डा को ध्याते I

जिसने रचा ब्रह्माँड ये, पूजन है करवाते II

 

आद्यशक्ति कहते जिन्हे, अष्टभुजी है रुप I

ईस शक्ति के तेज से, कहीं छाँव कहीं धूँप II

 

कुम्भडे की बलि करती है, तांत्रिक से स्वीकार I

पेठे से भी रीझती, सात्विक करे विचार II

 

क्रोधित जब हो जाएँ यह, उल्टा करे व्यवहार I

उसको रखती दूर माँ, पीडा देती अपार II

 

सूर्य चँद्र की रोशनी, यह जग में फैलाएँ I

शरणागत की मैं आया, तू ही राह दिखाएँ II

 

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ I

नवरात्रो की माँ, कृपा कर दो माँ II

 

जय मा कूष्माण्डा मैया, जय मा कूष्माण्डा मैया I

जय मा कूष्माण्डा मैया, जय मा कूष्माण्डा मैया II


%d bloggers like this: